Wtorek
25.04.2017

wycena nieruchomości gruntowych  niezabudowanych, zabudowanych, lokali mieszkalnych i użytkowych,
okresowe kontrole budynków,
szacowanie  wartości materiałów porozbiórkowych i kosztów rozbiórki,
nadzory i ekspertyzy budowlane,
wykonywanie świadectw energetycznych dla budynków ,
wycena maszyn i urządzeń
ocena stanu technicznego budynków,
inwentaryzacje budowlane

Inwentaryzacje budowlane

Właściciel lub zarządca jest obowiązany prowadzić dla każdego budynku oraz obiektu budowlanego niebędącego budynkiem, którego projekt jest objęty obowiązkiem sprawdzenia, o którym mowa w art. 20 ust. 2, książkę obiektu budowlanego, stanowiącą dokument przeznaczony do zapisów dotyczących przeprowadzanych badań i kontroli stanu technicznego, remontów i przebudowy, w okresie użytkowania obiektu budowlanego.
Obowiązek prowadzenia książki obiektu budowlanego, o którym mowa w ust. 1, nie obejmuje właścicieli i zarządców:
1) budynków mieszkalnych jednorodzinnych;
2) obiektów budowlanych: a) budownictwa zagrodowego i letniskowego,b) wymienionych w art. 29 ust. 1;
3) dróg lub obiektów mostowych, jeżeli prowadzą książkę drogi lub książkę obiektu mostowego na podstawie przepisów o drogach publicznych.
Protokoły z kontroli obiektu budowlanego, oceny i ekspertyzy dotyczące jego stanu technicznego oraz dokumentacja techniczna- projekty i inwentaryzacje budynkow